Pravidla soutěže

I. Úvodní ustanovení

Pořadatelem a Organizátorem Soutěže je společnost Bylinky s. r. o. se sídlem Suchohrdly u Miroslavi 208, 671 72, IČ: 292 01 047 (dále jen „Pořadatel“ a „Organizátor“). Tento dokument obsahuje úplná a závazná pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“).

II. Čas a místo konání soutěže

Soutěžící se může zúčastnit Soutěže na facebookovém profilu nebo na webových stránkách Bylinky.cz v termínu, který bude přesně určen při vyhlášení soutěže (dále jen „Čas konání Soutěže“).

III. Podmínky účasti v soutěži

Soutěžícím se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 16 ti let, která splní soutěžní zadání dle níže uvedených pokynů a vyjádří souhlas s těmito Pravidly Soutěže a zpracováním osobních údajů (dále jen „Soutěžící“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní stanovené podmínky případně zašle prostřednictvím emailu nebo komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku.

Soutěže se mohou účastnit zaměstnanci Organizátora a Pořadatele soutěže včetně jejich rodinných příslušníků.

IV. Výhry

Organizátor Soutěže vybere nebo určí na základě předem stanovených podmínek do 3 pracovních dnů od skončení času konání Soutěže výherce ze všech soutěžících, který splnil všechny Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Výherce”). Výherce bude zveřejněn ve Stories dané sociální sítě, nebo v komentáři pod soutěžním příspěvkem nejpozději do 4 pracovních dnů od skončení Soutěže, a to uvedením profilu sociální sítě. Výhercům Soutěže poskytne Organizátor následující výhru.

Výhra bude Výherci předána poštou na adresu, na které se Organizátor a Výherce předem domluví. Organizátor s cílem předání Výhry kontaktuje Výherce prostřednictvím komentáře pod jeho soutěžním příspěvkem, soukromou zprávou nebo emailem, a to nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne ukončení Soutěže. V případě, že se Výherce neozve do 5 dnů od zaslání zprávy nebo komentáře, Výherce ztrácí nárok na Výhru a Výhra propadá Pořadateli. Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o Výhře.

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělení souhlasu je nutné pro zpracování osobních údajů a kontaktování výherce. Bez udělení souhlasu se nelze soutěže zúčastnit.

Splněním soutěžního úkolu uděluje Soutěžící Pořadateli a Organizátorovi, společnosti Bylinky s.r.o., jakožto správci osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to po dobu trvání soutěže a 1 rok po jejím ukončení pro účely provozování soutěže (např. realizace soutěže, vyhlášení výherců, předání a převzetí výhry).

Soutěžící bere na vědomí a souhlasí, že v souvislosti s vyhlášením Výherců mohou být osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení zveřejněny na:

  • Facebookové stránce společnosti Bylinky s.r.o.
  • Instagramové stránce společnosti Bylinky s.r.o.
  • Pořadatel tímto prohlašuje, že osobní údaje Soutěžících použije pouze pro výše uvedené účely. Soutěžící bere na vědomí, že osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím pověřeného zpracovatele osobních údajů.

Poučení:

  • Každý Soutěžící má právo přístupu ke svým osobním údajům.
  • Pokud Soutěžící zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat vysvětlení nebo může požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav a osobní údaje byly blokovány, provedena jejich oprava, doplnění nebo likvidace.
  • Soutěžící má též právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Osobní údaje, které poskytnete Pořadateli, musí být pravdivé a v případě jejich změny jste povinen o jejich změně Pořadatele neprodleně informovat.

Soutěžící dále uděluje Pořadateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., který je možné kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v příslušném obchodním sdělení.

VI. Závěrečná ustanovení

Účastí v Soutěži uděluje Soutěžící Organizátorovi dle článku IV. těchto Pravidel svůj souhlas se zněním těchto Pravidel a zavazuje se je dodržovat.

Účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla a podmínky Soutěže a zároveň je oprávněn Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností od okamžiku zveřejnění v Soutěžní aplikaci.

Pořadatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí o udělení Výher a vyloučení jakéhokoli Soutěžícího ze Soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení těchto Pravidel Soutěže nebo i při pouhém podezření z jejich nedodržení, dále z důvodu porušení právního řádu České republiky, jednání které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení Pořadatele způsobilé ohrozit oprávněné zájmy Pořadatele či ostatních Soutěžících, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany Soutěžícího jako je např. účast z více e-mailových adres, manipulace s výsledky Soutěže nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je Vyhlašovatel oprávněn činit kdykoliv v průběhu Soutěže, a to až do okamžiku předání výher. V případě, že výhra nebude udělena již vybranému výherci, vyhrazuje si Pořadatel právo Výhru neudělit a Výhra propadá Pořadateli.

Na poskytnutí Výhry nevzniká Výherci právní nárok a místo ní nelze v žádném případě od Pořadatele Soutěže požadovat jakékoliv jiné plnění. Výhru nelze vyměnit za hotovost nebo požadovat jinou výhru, než je určena Pořadatelem.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou Výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry.

Další podmínky Soutěže a právní vztahy vzniklé na základě této Soutěže se řídí právním řádem České republiky.

Případné námitky k průběhu Soutěže lze zaslat Organizátorovi písemně na adresu sídla uvedenou v těchto Pravidlech Soutěže, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od skončení Soutěže. Na námitky podané později se nebude přihlížet. Rozhodnutí o námitce je konečné.

Tato závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách Bylinky.cz.

 

V Brně dne 4. 8. 2021